Klauzula informacyjna dla rodziców/

opiekunów prawnych

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia możliwości realizacji obowiązku szkolnego przez Państwa dziecko jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Odrzywole z siedzibą, ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania procesu przyjęcia dziecka do szkoły oraz zapewnienia możliwości korzystania z placówki.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/94/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej: RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z przepisami art. 130 ust.5, art. 133 ust. 1, art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

Dane mogą być udostępniane jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego postępowania (np. policja, prokuratura, sąd, inne szkoły).                                                                                                                                                                        

Dane zgromadzone związane z przyjęciem dziecka do szkoły będą przechowywane przez szkołę nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe) oraz odnośnymi przepisami o archiwizacji.

Prawnym opiekunom dziecka (ucznia/kandydata) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wnoszenie żądań o usunięcie danych jest równoznaczne z rezygnację z udziału w procesie przyjęcia dziecka do szkoły, co może wiązać się      z konsekwencjami wynikającymi z przepisów Prawa oświatowego. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.

Opiekunom prawnym dziecka, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych jest obowiązkowe a obowiązek ten wynika z przepisu art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.